Náš tým

řízení organizace a PR

Zuzana Papáčková, statutární zástupce společnosti, ředitelka t.č. na mateřské dovolené
Spoluzakladatelka společnosti. Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor románská filologie. V letech 2001 – 2006 působila jako sociální pracovnice v Centru pro otázky migrace a Poradně pro uprchlíky. Od roku 2007 je ředitelkou společnosti a je zodpovědná za odborné, personální i finanční vedení celé organizace. Od listopadu 2017 je na mateřské dovolené, ale zůstává činná v oblasti řízení a rozvoji nových projektů.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: papackova@meta-ops.cz

Linda Tutterová, provozní a finanční ředitelka
Spoluzakladatelka společnosti. Absolventka VOŠ Sociální a pedagogické v Praze, obor sociální pedagogika. Má zkušenosti s odbornou prací jako sociální pracovnice i s koordinací a řízením různých typů projektů. Od roku 2013 se věnuje finančnímu řízení a podílí se na vedení organizace. Je členkou Dozorčí rady společnosti. Od listopadu 2017 převzala provozní a finanční řízení organizace.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: tutterova@meta-ops.cz

Kristýna Titěrová, programová ředitelka, vedoucí služeb pro pedagogy
Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu 2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: titerova@meta-ops.cz

Eva Kalinová, vedoucí služeb pro cizince, koordinátorka projektu
Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor speciální pedagogika. Má zkušenosti s poskytováním sociálního poradenství, koncepční prací a projektovým řízením ve veřejné správě. Z pozice zaměstnankyně úřadu městské části spolupracovala s řadou neziskových organizací a podílela se na tvorbě koncepčních materiálů HMP. V současné době v METĚ působí jako vedoucí služeb pro cizince, zodpovídá za obsah a kvalitu poskytovaných služeb a je koordinátorkou projektu CLICK WITH SCHOOL.
tel: 775 418 258, e-mail: kalinova@meta-ops.cz

Lucie Soukupová, koordinátorka pro networking, PR pedagogické sekce
Je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně obor Sociální pedagogika a poradenství. Pracovala v neziskovém sektoru jako sociální pracovnice, koordinátorka projektu, koordinátorka kurzů pro pedagogické pracovníky v oblasti inkluze, PR pracovnice a editorka webů. V METĚ se od podzimu 2017 věnuje koordinaci networkingových aktivit a PR ve službě pro pedagogy.
tel: 222 521 446, e-mail: soukupova@meta-ops.cz

Martin Šimáček, advocacy a lobbying
Absolvent oboru veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věcí UK v Praze. Aktuálně je poradcem Ministryně práce a sociálních věcí. Pracoval také jako asistent pedagoga pro azylanty ve Velké Británii, na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v sekci sociálních programů ve školství, řídil pobočku Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni v Kladně a také Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. V METĚ má na starosti přípravu a naplňování advokační strategie organizace, pomáhá prosazovat téma jazykové přípravy pro děti s odlišným mateřským jazykem v jednání s důležitými partery.
tel: 222 521 446, e-mail: info@meta-ops.cz

Martin Benda, PR manažer a koordinátor projektu
Martin je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho specializací je jazyková animace a transkulturní pedagogika. Působil ale několik let i jako novinář a PR manažer v neziskovém sektoru. V letech 2012 – 2016 byl lektorem češtiny v Českém centru v Moskvě, takže i v METĚ učil češtinu jako cizí jazyk. V současné době se podílí na podobě komunikace, propagace a PR a koordinuje projekt Čekuj integraci.
tel: 222 521 446, e-mail: benda@meta-ops.cz

 

sekce služeb pro cizince

Hana Marková, poradkyně v oblasti vzdělávání, pracovní poradkyně
Absolventka Filozofické fakulty ZČU v Plzni, obor Sociální a kulturní antropologie a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, obor Jazyková a sociokulturní studia. Od roku 2007 se v METĚ věnuje přímé práci s klienty. Poskytuje odborné poradenství v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. Od ledna 2016 je zapojena do projektu CLICK WITH SCHOOL.
tel: 773 639 395, e-mail: markova@meta-ops.cz

Blanka Štefano, sociální pracovnice – poradenství ve vzdělávání
Absolventka bakalářského studia teologické fakulty UP v Olomouci, obor sociální a humanitární práce. Od roku 2010 poskytuje v METĚ odborné sociální poradenství v oblasti vzdělávání. Náplní její práce je asistence při výběru a zápisu do mateřské nebo základní školy, pomoc s výběrem střední školy a s vyplňováním přihlášek na střední a vysokou školu, uznávání rovnocennosti dokladů zahraničního vzdělání (nostrifikace).
tel: 775 339 003, e-mail: stefano@meta-ops.cz

Jan Heinrich, sociální pracovník – poradenství ve vzdělávání, klub Čekuj!
Absolvoval studium oboru sociologie-sociální politika na FSV UK. Pracoval v dětském domově rodinného typu s dětmi umístěnými v ústavní výchově a s jejich rodinnými příslušníky a pedagogy. Zkušenosti získal i jako sociální pracovník multidisciplinárního regionálním týmu CPIV zaměřeného na podporu inkluzivního vzdělávání. V METĚ působí od roku 2012. Zabývá se poradenstvím ve vzdělávání, vedením workshopů pro základní a střední školy a spolu s dobrovolníky METY se podílí na aktivitách volnočasového klubu Čekuj! aneb česká kultura jinak. Působí také jako pracovník komunitního poradenství pro Prahu 12.
tel: 777 756 858, e-mail: heinrich@meta-ops.cz

Markéta Votavová, koordinátorka dobrovolníků
Působí jako koordinátorka dobrovolníků, kteří se METĚ věnují doučování češtiny i jiných školních předmětů. Spolupracuje na projektu CLICK WITH SCHOOL.
tel: 775 290 158, e-mail: votavova@meta-ops.cz

Naděžda Runštuková, koordinátorka kurzů češtiny pro cizince a PR asistentka
Vystudovala obor Čeština pro cizince na FF UK. Řadu let působila jako překladatelka a koordinátorka ruské sekce projektu InterCorp na FF UK. V METĚ má na starosti organizaci kurzů češtiny pro cizince, editaci webu a sociálních sítí a focení akcí.
tel: 773 304 534, e-mail: runstukova@meta-ops.cz, cjkurzy@meta-ops.cz

 

sekce služeb pro pedagogické pracovníky

Eliška Kubjátová, koordinátorka projektů
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: kubjatova@meta-ops.cz

Tereza Linhartová, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ
Vystudovala PedF UK v Praze obor Učitelství 1. stupně s angličtinou, v rigorózní práci se věnovala tématu podpory žáků s překážkami v učení. Má pracovní zkušenosti z britské mezinárodní MŠ Merrywale, německé Montessori MŠ a mezinárodní MŠ v Praze. Pracovala s dětmi v holandském centru pro uprchlíky, učila v 1. třídě na ZŠ Brána jazyků v Praze. Je autorkou a ilustrátorkou několika metodických materiálů zaměřených na multikulturní výchovu a čtenářskou gramotnost.
V METĚ působí od roku 2013 a zaměřuje se na oblast podpory pedagogů mateřských škol. Vede semináře pro pedagogy, poskytuje poradenství a metodickou podporu, vytváří metodické materiály. Je autorkou metodické příručky Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách.
tel: 773 304 544, e-mail: linhartova@meta-ops.cz

Kristýna Chmelíková, pedagogická pracovnice – poradenství pro MŠ
Vystudovala Gymnázium Nad Alejí. Nyní ukončuje vysokoškolské studium sociální pedagogiky. Během studia začala pracovat ve vícejazyčné školce Bambíno v Kunraticích a poté v Dejvicích. Poté pracovala v jesličkách Mandala Montessori, kde se podrobně seznámila s Montessori pedagogikou. Absolvovala také AMI kurz Asistent Montessori MŠ (3-6), kurz Angličtiny pro předškoláky a kurz Emoční inteligence (0-3). Dále pracovala v Maxíkově jazykové školce, kde se seznámila s výukou češtiny jako druhého jazyka. Při studiu na vysoké škole se v rámci praxe zapojila jako dobrovolník do programu Sociální integrace Člověka v tísni. Při této příležitosti se seznámila s organizací META a navštívila úvodní seminář výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. V METĚ působí od února 2017 a zaměřuje se na oblast podpory pedagogů mateřských škol. Poskytuje poradenství, asistenci a metodickou podporu.
tel: 222 521 446, 775 737 678, e-mail: chmelikova@meta-ops.cz.

Tereza Vágnerová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ (celá ČR s výjimkou Středočeského a Ústeckého kraje)
Vystudovala obor Teorie a filosofie komunikace na ZČU v Plzni. Má dlouhodobé zkušenosti z poskytování sociálního poradenství, koncepční prací, vedením a koordinováním pracovních týmů, výukou cizích jazyků. V oblasti práce s cizinci a podpory vzdělávání působí od roku 2008. V Metě pracuje od května 2016 v sekci služeb pro pedagogy. Věnuje se metodické podpoře, komunikuje se školami a o své zkušenosti ze vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků s OMJ se dělí na seminářích pro pedagogy.
tel: 773 304 514, e-mail: vagnerova@meta-ops.cz

Zuzana Zahradníková, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ
Vystudovala učitelství AJ a ČJ pro 2. stupeň ZŠ na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a od té doby se věnovala učitelství. Od roku 2011 působila na mezinárodní škole v Praze, kde mimo jiné vedla lekce češtiny pro děti cizince. V METĚ pracuje od září 2017 jako pedagogická pracovnice poskytující metodickou podporu učitelům na základních školách.
tel: 222 521 446, 775 737 678, e-mail: zahradnikova@meta-ops.cz

Michaela Jiroutová, pedagogická pracovnice – poradenství pro SŠ
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace Český jazyk a literatura a společenské vědy. Dva roky vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou Češtiny pro cizince. Během studií se věnovala občasným dobrovolnickým aktivitám v neziskovém sektoru. V METĚ pracuje od ledna 2017, kde se věnuje metodické podpoře pedagogům středních škol, tvorbě a úpravě výukových materiálů, lektorování kurzů pro pedagogy a stará se o sekci Střední školy a Materiály a tipy do výuky na portále inkluzivniskola.cz.
tel: 222 521 446, 775 737 678, e-mail: jiroutova@meta-ops.cz

Barbora Nosálová, metodička výuky ČDJ
Absolventka Filozofické fakulty UK, obor český jazyk a literatura a pedagogika se specializací na didaktiku a pedagogicko-psychologické poradenství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a čtyři roky pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR. Češtinu jako cizí jazyk učí od r. 2004 v různých typech kurzů i individuálně – učila v Integračním azylovém středisku v Předlicích, v PPI v Ústí nad Labem nebo americké studenty či celé rodiny kubánských přesídlenců. Spoluvytváří koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených kurzů češtiny, které od r. 2007 lektoruje v Centru pro integraci cizinců, kde vede také semináře v Kurzu lektorských dovedností. S METOU spolupracuje od r. 2009 – vyvořila Češtinu pro portál inkluzivniskola.cz a s učitelkami 1. a 2. stupně pracovala na propojení výuky českého jazyka a češtiny jako druhého jazyka http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/jazyk-jazyk... a začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny http://www.inkluzivniskola.cz/jak-zapojit-prace-ve-vyuce. V současné době toto téma rozvíjí v projektech Češtinou k inkluzi a CLICK WITH SCHOOL.
tel: 775 737 678, e-mail: nosalova@meta-ops.cz

Hana Mlynářová, pedagogická pracovnice – poradenství pro ZŠ, metodička výuky ČDJ
Absolventka JAMU, obor divadelní dramaturgie. Studovala slavistiku, germanistiku a etnologii na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg a Kulturní studia Východní Evropy na Friedrich-Schiller-Universität Jena. Od roku 2004 vyučuje češtinu jako druhý jazyk děti i dospělé, má zkušenosti s výukou v univerzitním, firemním i neziskovém sektoru i na různých pražských ZŠ (ZŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ Zličín, ZŠ Tussarova). V METĚ působila v roce 2013 jako sociální pracovnice, od srpna 2016 se věnuje metodice češtiny jako druhého jazyka a podpoře pedagogů při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem.
tel: 222 521 446, 775 737 678, e-mail: mlynarova@meta-ops.cz

Zuzana Janoušková, metodička češtiny jako cizího jazyka, tvorba metodických materiálů, lektorka ČDJ
Absolventka PedF UK v Praze, obor Český jazyk a literatura a Základy společenských věd, s diplomovou prací zaměřenou na zjištění úrovně češtiny žáků cizinců v českých základních školách. Od roku 2008 se věnuje výuce češtiny pro cizince (kurzy pro děti i dospělé, nízkoprahové kurzy v CIC), působí na ZŠ Jaroslava Seiferta v Praze 3.
V METĚ pracuje od roku 2012 jako odborná pracovnice projektů na podporu pedagogických pracovníků, lektoruje kurzy pro pedagogy a stará se o sekci Čeština na portále inkluzivniskola.cz.
e-mail: janouskova@meta-ops.cz

Markéta Slezáková, metodička výuky ČDJ
Zabývá se vzděláváním a jazykovou integrací cizinců (dětí i dospělých), poskytuje metodickou podporu v některých základních školách, především pro učitele češtiny, ale i jiných předmětů. Vede kurzy pro učitele základních a středních škol o zapojování dětí-cizinců do výuky, specializované kurzy pro cizince (výuka čtení a psaní, výslovnosti), učí v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince. Zabývá se systémem vzdělávání azylantů (i v rámci své doktorské práce). Pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, učila na Literární akademii Josefa Škvoreckého, jako metodička působila v jazykových školách, vedla kurzy pro krajany, podílela se na vzniku inovativních programů: nízkoprahové výuky a videokurzu Čeština do práce. Kromě toho vyučuje v České televizi a vede kurzy pro rodilé mluvčí (písemná komunikace, mluvená kultura). Je autorkou řady odborných statí a příspěvků.

Pavlína Neumannová, lektorka ČDJ
Je absolventkou oboru Česká filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Několik let se věnovala výuce anglického jazyka, výuce češtiny pro cizince a jazykovým korekturám textů. Spolupracovala s olomouckou Přehlídkou animovaného filmu (PAF), kde působila na pozici shipping coordinator a poté jako PR a media manager festivalu.
Ve školním roce 2016/17 působila na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka v projektu Češtinou k inkluzi a od léta 2017 se podílí na rozvoji e-learningu Čeština jako druhý jazyk (www.cestina2.cz).
tel: 222 521 446, e-mail: neumannova@meta-ops.cz

Kristýna Slavatová, asistentka projektů zaměřených na podporu pedagogů
Kristýna vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu. Řadu let pracovala jako projekt managerka ve společnosti zabývající se hlasovými technologiemi. V METĚ v roce 2008 působila jako dobrovolník a od roku 2017 se věnuje organizaci a koordinaci seminářů, zajišťuje potřebné organizační a technické zázemí pro realizační týmy projektů.
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: vzdelavani@meta-ops.cz

 

lektoři češtiny pro cizince

Kateřina Cegrí Fiérrez, lektorka češtiny pro cizince
Od září 2017 je zapojena do projektu CLICK WITH SCHOOL na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka.
tel: 608 262 788, e-mail: cegrifierrez@meta-ops.cz

Nela Šustrová, lektorka češtiny pro cizince
Od září 2017 je zapojena do projektu CLICK WITH SCHOOL na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka.
tel: 608 262 788, e-mail: sustrova@meta-ops.cz

Pavlína Vališová, lektorka češtiny pro cizince
Od září 2017 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílí na projektu CLICK WITH SCHOOL.
tel: 608 262 7886, e-mail: evalisova@gmail.com

Luděk Brouček, lektor češtiny pro cizince
Od května 2017 se na pozici lektora češtiny jako druhého jazyka podílí na projektu CLICK WITH SCHOOL.
tel: 608 262 788, e-mail: ludekbroucek@seznam.cz

Jana Zaoralová, lektorka ČDJ
Od září 2016 se na pozici lektorky češtiny jako druhého jazyka podílí na projektu Češtinou k inkluzi.
e-mail: zaoralova@meta-ops.cz

 

administrativa

Silvia Pechmanová, administrativní a provozní vedení kanceláře
Vystudovala Školu knihovnických a informačních studií v Bratislavě. V METĚ působí od srpna 2012 jako asistentka projektů. Od roku 2013 je zodpovědná za plynulý chod kanceláře a provozní záležitosti. Spolupracuje zejména s ředitelkou, finanční manažerkou a účetní. Zajišťuje potřebné organizační a technické zázemí pro realizační týmy projektů.
tel: 222 521 446, 773 304 464, e-mail: info@meta-ops.cz

Julie Pechlátová, koordinátorka projektu Hello Czech Republic, asistentka projektů
Absolventka teologie a religionistiky na HTF UK.
V METĚ působí od srpna 2013, zajišťuje potřebné technické, organizační a administrativní zázemí pro realizační týmy projektů. Je koordinátorkou projektu Hello Czech Republic.
tel: 775 418 258, e-mail: pechlatova@meta-ops.cz, workshopy@meta-ops.cz

 

toho času na mateřské dovolené

Lucie Procházková, koordinátorka projektů
Vystudovala sociální antropologii na Univerzitě Pardubice a africká studia na Univerzitě v Hradci Králové. Má pracovní i dobrovolnické zkušenosti z neziskového sektoru, kde se v různých rolích zabývala zejména oblastí vzdělávání. V METĚ působí od července 2013, s roční mateřskou přestávkou, na pozici koordinátorky služeb pro pedagogy.
tel: 222 521 446, 773 609 395, e-mail: prochazkova@meta-ops.cz

Petra Vávrová, metodička výuky ČDJ, odborná pracovnice pro ZŠ, SŠ - na mateřské dovolené
Vystudovala učitelství 1. stupně na ZČU v Plzni se zaměřením na dramatickou výchovu. Pracovala s dětmi uprchlíků v azylovém pobytovém středisku v německém Bayreuthu a podílela se na začleňování dětí se sociálním znevýhodněním do vzdělávání na základních školách v Irsku. V METĚ působí od roku 2008 a věnuje se především rozvoji metodické podpory pedagogických pracovníků při práci s žáky s OMJ. Od ledna 2016 pracovala na vzniku ročního intenzivního přípravného kurzu pro vstup žáků s OMJ na SŠ v rámci projektu CLICK WITH SCHOOL. V současné době je na mateřské dovolené.

 

další spolupracovníci

Romana Lafatová, zajišťuje účetní a personalistické služby
Kateřina Hupáková, lektorka českého jazyka pro děti i dospělé
Michaela Straková, lektorka českého jazyka pro děti i dospělé
Kateřina Malečková, lektorka českého jazyka pro dospělé
Martin Jíša, lektor českého jazyka pro dospělé
Šárka Schejbalová, lektorka ČDJ (metoda KIKUS) na MŠ Mezi Domy
Barbora Loudová Stralczynská, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy, lektorka ČDJ na FMŠ Sluníčko pod střechou (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů
Petra Ristič, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka seminářů pro pedagogy, lektorka ČDJ (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů
Kateřina Hanušková, oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, lektorka ČDJ na FMŠ Sluníčko pod střechou (metoda KIKUS), tvorba metodických materiálů
Blanka Blažková, oblast začleňování žáků s OMJ do ZŠ a SŠ, lektorka seminářů pro pedagogy

 

dobrovolníci

V METĚ působí skupina 15 - 20 dobrovolníků, kteří jsou důležitou součástí týmu a zajišťují řadu doplňujících aktivit. Jejich činnosti si velice vážíme a tímto jim také děkujeme!